Historie 1994 - 2014

Sdružení VSOR bylo založeno v roce 1994 jako vlastnická společnost vodohospodářské infrastruktury dle privatizačního projektu vodovodů a kanalizací na Rakovnicku. VSOR již existuje úspěšně 20 let.
Řešení privatizačního projektu v okrese Rakovník rozhodujícím způsobem ovlivnila stanoviska města Rakovníka a obcí okresu. Zastupitelstvo města Rakovník navrhlo vytvořit na Rakovnicku regionální společnost V a K pro město a obce, které o tuto formu organizačního uspořádání projeví zájem.
Tímto stanoviskem město sledovalo možnost rozhodovat o životně důležité věci zásobování pitnou vodou a odkanalizování v zájmu svých obyvatel.

Uvedená koncepce předložená zástupci města Rakovník dne 5.1.1993 byla na společném jednání 20. ledna 1993 přítomnými starosty podpořena.
Vstřícné stanovisko města na založení společnosti vlastníků ovlivnilo i rozdělení majetku v privatizačním projektu. Městu Rakovník byl přičleněn nejen majetek obecní infrastruktury, ale i majetek společný, sloužící k uspokojení potřeb více obcí. Jednalo se především o provedený a nevyužívaný hydrogeologický průzkum v území Rakovnického a Lišanského potoka s kapacitou vodních zdrojů ve výši 50 l/s .
Na základě výše uvedených zásad byl zpracován privatizační projekt, který následně prošel úspěšně příslušným schvalovacím řízením.
Způsob založení provozovatelské společnosti byl projednán 3.3.1993 a v podrobnostech konzultován se zvolenými zmocněnci za město Rakovník a obce. Provozovatelská společnost RAVOS, s.r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 3. 4. 1993.
Návrh provozovatelské smlouvy společnosti RAVOS s městem Rakovník byl projednán v květnu 1993 a tím dána záruka, že město Rakovník bude mít v okamžiku převzetí k dispozici odbornou organizaci k provozování svého budoucího majetku.
Pro výběr varianty společnosti vlastníků po konzultacích způsobů privatizace byla zvolena varianta založení společnosti vlastníků Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka, která zachovává trvalé udržení vlastnických vztahů, přenáší odpovědnost členských obcí na nový subjekt z hlediska provozu a správy, statistiky, daňové a účetní povinnosti a výkaznictví při maximální průhlednosti vazeb a možnosti přímé rozhodovací pravomoci o rozsahu péče o vodohospodářská zařízení.
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) bylo založeno dne 30. 6. 1994 zakladatelskou smlouvou a registrováno na Okresním úřadě v Rakovníku dne 29. 7. 1994. Od 1.1. 2014 je sdružení registrováno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 58923.
Zakládajícími členy VSOR v červenci 1994 bylo město Rakovník a 15 obcí z rakovnického okresu, které vložily do sdružení vodohospodářský majetek v celkové pořizovací ceně 223,838 mil. Kč.
Do VSOR vstupovaly postupně další obce se svými vodovody a kanalizacemi, ale i obce, které výstavbu vodohospodářské infrastruktury teprve plánovaly. Do sdružení v roce 2001 vstoupil i RAVOS, s.r.o. jako provozovatel vodohospodářského majetku města a obcí, ale u řady akcí i zhotovitel staveb. Majetek VSOR je 100 % vlastnictvím obcí – členů sdružení, RAVOS, s.r.o. nemá ve VSOR majetkovou účast.
Ke dni 1. 1. 2014 tvoří VSOR celkem 33 členů a hodnota provozovaného majetku přesáhla 1,029 mil. Kč.
VSOR se řídí svými stanovami, které prošly čtyřmi novelizacemi. Dne 15. 4. 2013 bylo na zasedání valné hromady schváleno úplné znění Stanov zájmového sdružení právnických osob VSOR.
Provozovatelská smlouva mezi VSOR a RAVOS, s.r.o. byla uzavřena 19. 10. 1994 a odpovídá svým obsahem smlouvě uzavřené v roce 1993 s městem Rakovník. Smlouva je doplněna dodatkem č. 1 ze dne 12. 12. 2012.

Hlavní účel vzniku VSOR

Založení společnosti vlastníků sledovalo tyto zásady:

- společné vytváření a realizace koncepce rozvoje oboru V a K
- efektivní využívání vodních zdrojů a jejich ochrana
- jednotné řízení jakosti výroby pitné vody a čištění odpadních vod v souladu
s legislativou a provozními předpisy
- účelné řízení investiční politiky a koordinace požadavků na dotace
- jednotnou ekonomiku oboru a srovnatelnou úroveň péče o svěřená vodohospodářská zařízení
- operativní řešení situací při vzniku havárií a zajišťování nouzového zásobování vodou
- vyšší odborné úrovně v provozování
- širší využití výpočetní techniky při evidenci majetku, účetnictví, statistice a při uplatnění automatizovaných systémů řízení vodohospodářského provozu.

Dosavadní zkušenosti

Přes krátké období pro hodnocení výsledků transformace možno konstatovat, že privatizace V a K proběhla bez negativních vlivů na zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

- Obce, které se zpočátku nepřihlásily k navržené koncepci, postupně přistupují do VSOR, protože je to pro ně výhodné a mají záruku řádné správy svého majetku s nákladovou solidaritou všech členů sdružení a jednotnou cenu za vodné a stočné.

- Dochází ke zlepšování jakosti pitné vody ve veřejných vodovodech pod kontrolou hygienických orgánů.

- Řeší se rozvoj oboru V a K dle jednotné koncepce Program rozvoje V a K v kraji (PRVKUK).

- Zásobování vodou je založeno na využívání zdrojů podzemní vody pro město Rakovník a distribuci pitné vody skupinovými vodovody Rakovník - Jih, Rakovník - Sever, Rakovník – Západ a skupinový vodovod Milostín – Povlčín –Svojetín – Janov - Veclov se zdrojem v Povlčíně.

- V letech 1994 - 2000 uvedl VSOR a jeho členové do provozu nové investice v hodnotě přes 114,6 mil Kč a došlo k navýšení majetku ve správě VSOR a provozu RAVOS, s.r.o. o 51%. Do provozu byly uvedeny významnější akce:

- Ra- výtlak z úpravny do vodojemu Antonín
- SV Svojetín – Povlčín - Milostín
- Vodovody v obcích Slabce, Pavlíkov a Mutějovice
- Jesenice – připojení na vodovod Sč. VK
- ČOV Rakovník rozšíření 1. stavba

- V letech 2001 - 2005 uvedl VSOR a obce do provozu nové investice v celkové hodnotě přes 248,8 mil Kč a došlo k dalšímu navýšení majetku o 79,5 % ke stavu roku 2000. Do provozu byly uvedeny významnější akce:

- Obnova objektu aerace na ÚV Rakovník
- Výstavba SV Rakovník sever a jih
- Vodovody v obcích Senomaty, Olešná, Chrášťany, Roztoky, Nouzov, Přílepy, Petrovice, Příčina, Řevničov, Slabce III. stavba
- Rozšíření ČOV Rakovník – 2. stavba
- ČOV Pavlíkov a kanalizace 1. část

- V letech 2006 - 2010 uvedl VSOR a obce do provozu nové investice v celkové hodnotě přes 290,955 mil Kč a byl navýšen majetek o 52 % ke stavu roku 2005. Z významnějších investic uvádíme:

- Rekonstrukce ÚV Rakovník a rozšíření akumulace
- Dokončen vodovodní obchvat obcí Senec a Lubná
- Zahájena obnova vodovodu Lubná
- Ukončena obnova vodovodu Nesuchyně
- Vodovod Krupá, Kounov, Veclov, Janov
- Vodovod Kněževes napojen na SV Ra – sever
- Rozšíření ČOV Rakovník – 3. stavba
- Stavba kanalizace v Pavlíkově
- Intenzifikace ČOV Jesenice a Roztoky

- V letech 2011 - 2013 uvedl VSOR a obce do provozu nové investice v celkové hodnotě

u vodovodů ve výši 51,715 tis Kč
u kanalizací a ČOV 146,424 tis Kč
celkem 198,139 tis Kč

a byl navýšen spravovaný a provozovaný majetek o 23,6 % ke stavu roku 2010. Z významnějších akcí uvádíme:

- Vyřešení denitrifikace vodních zdrojů v lokalitách Povlčín, Řevničov a Kalivody
- Vodovody obcí Mutějovice a Kounov byly napojeny na zdroje SV Rakovník – Sever
- Dokončena obnova vodovodů v obcích Lubná a Kostelík a obnova V + K v Rakovníku v lokalitách Čelakovského, Vladislavova, Šamotka a v památkové zóně I. a II. etapa
- Převzetí kanalizace a ČOV v obci Řevničov k provozování
- Dokončena intenzifikace ČOV Rakovník – kalové hospodářství

- Ve vodohospodářské výstavbě se prosazuje unifikace provozovaných objektů a používání kvalitnějších a prověřených materiálů a zařízení s větší životností. V závěru roku 2014 bude schválena směrnice „Technické standardy vodohospodářských staveb“ v rámci působnosti majitele a správce VSOR a provozovatele RAVOS, s.r.o.

- VSOR a jeho členové zabezpečují úkoly správy majetku při respektování sociálně únosného vývoje cen vodného a stočného.

- Uplatnil se přímý vliv vlastníků na cenovou politiku vodného a stočného a nákladovost provozu.

- V oblasti hospodaření s pitnou vodou je Rakovnicko podílem nefakturované vody (ztrát vody) ve výši 16 % na předním místě v ČR v rámci hodnocení regionálních společností.

- Režijní náklady na činnost VSOR jsou kryty vlastními příjmy a za 20 let existence VSOR nezatížily rozpočty obcí žádným příspěvkem na financování provozu VSOR.

Vývoj minulých let prokázal, že výše stanovené požadavky a cíle jsou reálné zejména využijí-li se zkušenosti a poznatky z realizace staveb prováděných v rámci VSOR.
Smlouva se společností RAVOS, s.r.o. představuje pro VSOR od doby vzniku trvalý příjem na nájemném, který byl v plném rozsahu investován do vodohospodářské investiční výstavby ve sféře působnosti sdružení.
VSOR jako investor a RAVOS, s.r.o. jako provozovatel uvolňovaly značné prostředky na modernizaci čerpací techniky s nižší energetickou potřebou, na zateplení budov a rekonstrukce kotelen a vytápění, investovaly do automatizace a snižování spotřeby živé práce při obsluze vodohospodářských zařízení.
Mimořádným přínosem byly investice VSOR do rozvoje vodárenských soustav, které umožnily levnou výstavbu místních vodovodů v řadě obcí a nižší náklady na jejich provozování.
Rozsah investiční výstavby klade mimořádné nároky na finanční zabezpečení investic a zajištění jejich dotační podpory.
Požadavky Evropské unie na úroveň čištění odpadních vod a odstraňování dusíku a fosforu z vypouštěných vod představují např. zvýšení nákladů na výstavbu na dvojnásobek oproti představám před rokem 2000. V dnešní době již proběhla intenzifikace všech ČOV provozovaných organizací RAVOS, s.r.o. v Jesenici, Roztokách, Pavlíkově a Rakovníku. Intenzifikace „ČOV Rakovník – kalové hospodářství“ jako závěrečná etapa rekonstrukce ČOV Rakovník byla realizována v letech 2009 - 2011 a uvedena do trvalého provozu v květnu 2011 s celkovým nákladem 44 mil Kč.

Příprava a realizace nových investic na vodovodech a kanalizacích vyžaduje provedení organizačních a technických opatření ke zvýšení pomoci přímým investorům a následné správě a provozu jejich vodohospodářského majetku. Především úkoly na úseku péče o provozovaný majetek, jeho plánovanou obnovu a modernizaci kladou stále vyšší požadavky technické i finanční na zajištění revizí, dodavatelského servisu a opravy zvyšujícího se objemu technologického vybavení vodohospodářských staveb. Životnost strojních zařízení v nepřetržitém provozu a agresivním prostředí čistíren odpadních vod a úpraven vody se zpravidla pohybuje v rozmezí 12 – 15 let.

Nová legislativa stanovila vlastníkům vodohospodářského majetku povinnost vedení majetkové evidence a příslušné provozní evidence včetně záznamů o zdrojích, nákladech, kontrolách jakosti a zpracování pasportizační dokumentace. Provozovatel RAVOS, s.r.o. poskytuje VSOR servis služeb v provozní, ekonomické i technické oblasti. Významně se podílí na přípravě a realizaci rozvojového programu oboru vodovodů a kanalizací a při zpracování plánu financování obnovy majetku V a K na období výhledu 2009 – 2018.
Základním principem založení organizací VSOR a RAVOS, s.r.o. v letech 1993 – 1994 bylo zajištění správy a provozu vodohospodářského majetku obcí .
Vstup dalších obcí do sdružení není spojen s žádnými poplatky ani jinými náklady z rozpočtu obcí na činnost sdružení. Vstupující obec musí odsouhlasit zakládací dokumenty VSOR a smlouvu o pronájmu vkládaného majetku organizaci RAVOS, s.r.o. za účelem jeho provozování. Ve smlouvě jsou podrobně uvedena práva a povinnosti účastníků smlouvy při provozování vodovodů a kanalizací a podmínky zabezpečení prosté a rozšířené reprodukce majetku. Při vkladech majetku obce do sdružení se vždy posuzuje jeho stav, soulad s nároky legislativy a plnění ukazatelů jakosti. Odchylky, které se prakticky vždy vyskytují, se řeší dohodou o jejich odstranění s příslušnými termíny.
VSOR vychází od svého založení z principu vzájemné ekonomické solidarity členů sdružení a vyrovnává rozdílné nákladové ceny jednotlivých vodovodů a kanalizací vyhlášením jednotné ceny vodného a stočného.
Průběžně se sleduje jak okamžitá hodnota vloženého majetku jednotlivých členů sdružení včetně jeho technického zhodnocení, tak i náklady a výnosy dosažené na majetku obcí a společném majetku VSOR.
Cenový návrh vodného a stočného předkládá provozovatel RAVOS, s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a pravidly pro věcné usměrňování cen dle výnosu MF ČR. Návrh vychází jak ze srovnatelných údajů vývoje hmotného plánu v jednotlivých letech, tak z výše uznatelných nákladů a rozsahu stanovené péče o provozovaný vodohospodářský majetek. Ceny vodného a stočného schvaluje VSOR.

V roce 2011 bylo rozhodnuto personálně zabezpečit vybrané činnosti VSOR vlastními zaměstnanci. Činnosti sdružení byly dosud zajišťovány na základě mandátních smluv pracovníky RAVOS, s.r.o. Výběrovým řízením prošlo přijetí zaměstnance na pozici manažera správy majetku. V roce 2013 byl přijat zaměstnanec pro zajištění administrativních a technických prací.
Od roku 2013 byly spuštěny vlastní internetové stránky sdružení. V roce 2014 byla podepsána smlouva pro pojištění značného objemu VH - majetku sdružení.

Zcela výjimečným ustanovením ve smluvních vztazích členů Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka je článek osmý stanov sdružení, který řeší možnost a podmínky vystoupení obce ze sdružení a vrácení infrastrukturního majetku zpět obci.

Výhodné ekonomické podmínky založené na cenové solidaritě všech členů sdružení, pomoc při zajištění finanční podpory při výstavbě vodovodů a kanalizací a zajištění postupné obnovy historického majetku obcí z převážně finančních zdrojů sdružení vytváří pevnou vazbu mezi členy sdružení.

V uplynulých 20-ti letech se obce přesvědčily, že je jejich vodohospodářský majetek řádně provozován a spravován a s vytvářenými finančními prostředky odpovědně nakládáno. Dosažené výsledky hospodaření a vedení účetnictví jsou každoročně auditovány a všechny údaje jsou pod veřejnou kontrolou členů sdružení.

Představy, stanovené cíle a očekávání zakladatelů VSOR jako vlastnické společnosti a RAVOS, s.r.o. jako provozovatele se naplňují.

Srpen 2014
Ing. Miroslav Riegl
a kancelář VSOR