Kdo jsme

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka bylo založeno roku 1994 jako vlastnická společnost vodohospodářské infrastruktury. Počáteční hodnota majetku dle pořizovacích cen 16 zakládajících obcí byla 229 mil. Kč, na konci roku 2016 hodnota majetku spravovaného VSOR byla necelých 1068 mil. Kč za účasti 33 členů sdružení.

VSOR bylo založeno za účelem jednotné správy a řízení vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a s nimi souvisejících vodohospodářských zařízení v majetku jednotlivých měst a obcí:

  • k podpoře vzájemné spolupráce a pomoci na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod
  • k prosazení racionálního hospodaření se zdroji pitné vody a jejich ochrany,
  • k jednotné ekologické politice v území a urychlené výstavbě vodovodů a kanalizací koordinovaným postupem všech členů sdružení,
  • sdružování finančních a dalších prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro rozvoj vodohospodářských zařízení.

Sdružení uzavřelo Smlouvu o pronájmu vodovodů a kanalizací se společností RAVOS, s.r.o., která provozuje VH majetek svěřený VSOR. Provozovatel hradí nájemné, ze kterého sdružení investuje svoji výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury.