Kdo jsme

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka bylo založeno roku 1994 jako vlastnická společnost vodohospodářské infrastruktury. Počáteční hodnota majetku dle pořizovacích cen 16 zakládajících obcí byla 229 mil. Kč, na konci roku 2011 hodnota majetku spravovaného VSOR překročila 902 mil. Kč za účasti 33 členů sdružení... Více informací

Naše služby

  • Podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.
  • Sjednocujeme ekologickou politiku území a urychlujeme výstavbu vodovodů a kanalizací.
  • Prosazujeme racionálního hospodaření se zdroji pitné vody a jejich ochrany
  • Sdružujeme finanční a další prostředky a koordinujeme postup při získávání dotací a subvencí pro rozvoj vodohospodářských zařízení.

Rychlý kontakt:    +420 313 521 030 | info@vsor.cz

Novinky

Studie

201931.05

Sdružení VSOR se věnuje problematice působení sucha a snížování vydatnosti podzemních zdrojů v našem regionu Rakovnicko. Pro řešení tohoto problému sdružení společně s provozovatelskou společností RAVOS, s.r.o. připravuje propojení města Rakovník, města Jesenice a vodovodního přivaděče Stebno. Propojení by posílilo zdroje pitné vody a rozšířilo síť skupinových vodovodů (dále jen „SV“) na Rakovnicku. Toto propojení na Severočeskou vodárenskou společnost je již řešeno ve stupních:

  1. Investiční záměr z data 10/2017
  2. Studie proveditelnosti z data 11/2018
  3. Doplnění studie proveditelnosti z data 5/2019.

Studii proveditelnosti „Využití stávajícího napojení vodovodu Jesenice na SV Stebno a jeho propojení se systémem SV Rakovník“ a ostatní stupně vyhotovila pražská projekční kancelář Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen „VRV“). Studie byla zástupci sdružení VSOR a VRV projednána na MZe pro možnosti financování dotačními prostředky i pro taková zásadní a nákladná opatření. Dále bylo pro uvedený projekt požádáno u Středočeského kraje o zařazení akce do seznamu priorit kraje.