Novinky

 • Veřejné ukončení akce Rakovník obnova vodovodu

  2016 13.10.

  Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

  Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník jako investor

  oznamuje veřejné ukončení realizace akce

  Rakovník - obnova vodovodu - ul. Zd. Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského a Hwiezdoslavova“.

  Veřejné ukončení akce proběhne dne 13.10. 2016 od 10,00 hodin v parčíku na křižovatce ulic Zd. Havlíčkové a Bezděkov.

  Tato akce byla realizována s finančním příspěvkem Středočeského kraje v období duben až říjen 2016. Následně po obnově vodovodu byla provedena rekonstrukce povrchů uvedených ulic, investorem povrchů bylo Město Rakovník.


 • Sídlo kanceláře VSOR

  2015 3.2.

  Od 2.2.2015 byly přesunuty kanceláře VSOR z podkrovních kanceláří budovy čp. 492 v ul. Frant. Diepolta v Rakovníku do kanceláří v přízemí této budovy. V případě návštěvy kanceláře VSOR prosím použijte vstup z chodníku a zvonek označený "VSOR". Těšíme se na Vaši návštěvu.


 • Technický standard vodohospodářských staveb

  2014 24.11.

  Technický standard vodohospodářkých staveb byl schválen 54. zasedáním valné hromady dne 24.11.2014. Tato směrnice se vydává za účelem zabezpečení jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských a s nimi souvisejících staveb.
  Technický standard byl sestaven na základě praktických zkušeností s provozováním vodohospodářské infrastruktury a doporučuje se jako nejvýhodnější řešení. Tento materiál nenahrazuje projekční řešení. Navržené technické standardy je třeba z důvodu jednotnosti dodržovat při přípavě a realizaci nových staveb, obnov, modernizací, rekonstrukcí a oprav. Ke schvalování dílčích úprav dokumentu bylo pověřeno přestavenstvo sdružení VSOR. Tento dokument je k dispoici v části KE STAŽENÍ.


 • Spolkový rejstřík

  2014 1.1.

  Od 1. 1. 2014 je VSOR nově evidován ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2, který je věcně a místně příslušný ve věcech návrhů na zápis změn zapsaných údajů či jejich výmazu ve spolkovém rejstříku.
  S účinností zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob vykonávají působnost krajských úřadů v oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob rejstříkové soudy. KÚSK předal veškerou spisovou dokumentaci VSOR Městskému soudu v Praze, pracoviště Slezská, Slezská 9, 120 00 Praha 2.


 • Novela stanov sdružení

  2013 1.11.

  Novelu stanov schválila valná hromada VSOR na svém zasedání dne 15. 4. 2013. Novelizované znění bylo rozesláno všem členům sdružení. Dne 25. 10. 2013 vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí, ve kterém novelizaci stanov vzal na vědomí.
  Poslední novelizace stanov proběhla v roce 2001, od té doby došlo ke změně legislativy i potřeb sdružení, a bylo tedy nutno přistoupit k novelizaci našich stanov. Novela prošla několika jednáními představenstva a byla předložena členům sdružení v konečné verzi odborně připomínkovanou po vodohospodářské i právní stránce. Úplné znění novelizace stanov je k dispozici v části KE STAŽENÍ.


 • Vítáme Vás na našich stránkách

  2013 1.3.

  Dovolujeme si přivítat všechny návštěvníky našich internetových stránek. Sdružení VSOR neprovozovalo zatím žádné stránky pro informování veřejnosti. Tyto stránky vznikaly v roce 2012 s přispěním mnoha spolupracovníků, vedení sdružení a zaměstnance VSOR. Touto cestou chceme všem spolutvůrcům našich stránek poděkovat.