Přehled VHIV roku 2014

(VHIV – vodohospodářská investiční výstavba)

1 – 12 / 2014

1/14 SV Ra jih rozšíření 1.část

 • Vydáno SP dne 11.6. 2013 veřejnou vyhláškou, krajský úřad zamítl odvolání Ing. Luboše Lipperta
 • DPS předala společnost VIS v lednu 2014
 • Předán dotazník pro budoucí odběratele starostovi obce Panoší Újezd
 • IG-průzkum trasy SV uvádí možnost použití technologie pluhování na 75% délky trasy SV
 • Obec přestala spořit finanční prostředky na obecní vodovod, vše vkládá do kanalizace
 • Prověření možnosti použití technologie pluhování v terénu dne 28.8.
 • Dne 24.9. schůzka s projektantem ohledně úpravy výkazu výměr a PD
 • dokončeny úpravy výkazu výměr a situací a zahrnuta technologie pluhování
 • na zajištění VŘ osloven SO mikroregion Č-S
 • akce zařazena do Plánu VHIV roku 2015

2/14 Senec obnova vodovodu 1.část

 • IČ pro ÚR a SP sesmluvněna 13.9. 2013 se společností RAVOS
 • DSP předala společnost VIS v lednu 2014
 • VIS odevzdal rozpočet stavby v dělení 2 etap
 • Dne 15.8. vydáno územní rozhodnutí
 • 16.1. 2015 pravomocné SP
 • Proběhne jednání s obcí, kterou etapu realizovat v roce 2015
 • akce zařazena do Plánu VHIV roku 2015 svojí druhou částí z 2.etapy

3/14 Ra Jilská obnova vodovodu

 • Dne 30.4. 2013 doručen IZ od společnosti RAVOS
 • Dle dohody s Mě Ra realizace 4,5/2014
 • 13.6. 2013 RAVOS sesmluvnil zajištění IČ
 • 5.8. 2013 společnost VIS předala DSP
 • 16.1. 2014 vydáno ÚR
 • 9.4. vydáno SP
 • Dne 7.4. představenstvo rozhodlo o zhotoviteli stavby – RAVOS s.r.o.
 • 23.4. podepsána SOD se spol RAVOS a zveřejněna na Profilu zadavatele
 • Počátek stavby 19.5. 2014 a ukončení 2.7.
 • 28.4. podepsána SOD s panem Lvem jako osobou TDS
 • Na 13.5. dohodnut termín předání staveniště
 • Stavba fyzicky dokončena v červnu, proběhla fakturace stavby vč méněprací
 • Řad zprovozněn a došlo k předání dokladů k dokončenému dílu
 • 17.10. vydán kolaudační souhlas
 • Akce zařazena do majetkové evidence protokolem EL č. 12 /2014

4/14 Ra Jilská obnova kanalizace

 • Dne 30.4. 2013 doručen IZ od společnosti RAVOS
 • Společnost ZEPRIS dle objednávky zajistí v období 6,7,8/2013 práce frézovacího a sanačního robota na kanalizaci, společně s pracemi v Čelakovského ulici
 • S výkopem vodovodu bude provedena obnova nepřístupné části stoky
 • Dne 13.5. RAVOS sesmluvněn k provedení obnovy výkopem
 • Opětovně ZEPRIS osloven k provedením rekapitulace zhotovené sanace
 • Stavba fyzicky dokončena v červenci, proběhla fakturace stavby vč víceprací
 • stoka zprovozněna, příprava na předání dokladů k dokončenému dílu
 • ZEPRIS provede instalaci krátké vložky a opravu zaslepení
 • kontrolní kamerová prohlídka celé stoky po sanaci byla odsouhlasena provozovatelem
 • Proběhla fakturace stavby vč drobných víceprací
 • Proběhlo předání dokladů k dokončenému dílu
 • Akce zařazena do majetkové evidence protokolem EL č. 2 /2015

5/14 Týřovice obnova přívodního řadu 2. část

 • V roce 2012 ukončena 1. etapa zhotovitelem EKOSTAVBY Louny
 • 1. část vyfakturována dle schválených víceprací a zprovozněna
 • SOD se zhotovitelem prodloužena do 30.5. 2014
 • PD a IČ pro změnu stavby provedla společnost RAVOS, vydáno ÚR a SP
 • 7.4. 2014 zhotovitel ES počíná se stavbou
 • 15.4. kontrolní den na stavbě, ES připravují protlaky
 • Geologie je stále špatná, ES začali pokládat potrubí od VDJ otevřeným výkopem
 • Prodloužení termínu do 30.6. díky geologii staveniště
 • Proběhla fakturace stavby vč víceprací
 • Řad zprovozněn
 • Proběhlo předání dokladů k dokončenému dílu
 • Uvolněny pozastávky fakturace zhotoviteli
 • Bude podána žádost o kolaudační souhlas
 • Příprava dokumentů pro zajištění VB ( Mikulíkovi, KSUS, Povodí)
 • Zadáno zpracování GP pro vyznačení 3x VB
 • Dořešení věcných břemen bude zařazeno jako TZ nového HIM
 • Akce zařazena do majetkové evidence protokolem EL č. 5 /2015

6/14 Ra Vysoká obnova vodovodu

 • DSP vyhotovila společnost RAVOS
 • dle informací OVI –pan Holub realizace Města Rakovník proběhne v termínu 3-10 / 2014
 • společnost RAVOS zajistila vydání ÚR a SP
 • realizace 15.4. až 15.8. 2014
 • dle rozhodnutí představenstva se zhotovitelem stala společnost RAVOS
 • TDS bude vykonávat pan Kodeš
 • 2. KD stavby města dne 19.3. se účastnil TDS pan Kodeš i zhotovitel RAVOS
 • Na 5.KD stanoven termín pro RAVOS 12.5. jako počátek obnovy vodovodu
 • V půli dubna začaly práce spol VHS Teplice
 • Běží pokládka vody a kanalizace do společné rýhy
 • Proběhla první fakturace vč víceprací: provizorní vodovod, 1 navrtávka navíc
 • Dodatek ke SOD řeší prodloužení termínu stavby do 2.9. a konečné vyúčtování
 • Proběhla druhá konečná fakturace
 • Řad zprovozněn a došlo k předání dokladů k dokončenému dílu
 • 16.12. vydán kolaudační souhlas
 • Akce zařazena do majetkové evidence protokolem EL č. 13 /2014

7/14 Ra B+D+E obnova vodovodu

 • v červenci 2013 vyhotoven IZ provozovatelem
 • DPS zadána společnosti VIS do konce března 2014
 • Stavba bude realizována jako plná obnova, neměníme trasu potrubí
 • Koordinace s obnovou plynovodu a rekonstrukcí povrchů ulice
 • Představenstvo dne 12.5. vybralo zhotovitele spol Aquarius dle PŘ
 • 28.4. Vydáno stanovení přechodných úprav
 • 19.5. vydáno povolení zvl užívání komunikace
 • Proběhlo povolení uzavírky ul Erbenova
 • Vodovod obnoven do 30.6. dle SOD a zprovozněn po úspěšné tlakové zkoušce
 • Proběhla fakturace stavby vč méněprací
 • Proběhlo předání dokladů k dokončenému dílu
 • Akce ukončena a zařazena do majetkové evidence protokolem 10/2014

8/14 Ra B+D+E obnova kanalizace

 • v červenci 2013 vyhotoven IZ provozovatelem
 • vítězem PŘ byla představenstvem schválena společnost ZEPRIS
 • Podpis SOD a DOD víceprací
 • realizace poběží v termínu 6,7,8/2014
 • 19.8. proběhla instalace sklolaminátového rukávu
 • Stavba dokončena a předána do provozu
 • Proběhla fakturace stavby
 • Proběhlo předání dokladů k dokončenému dílu
 • Akce ukončena a zařazena do majetkové evidence protokolem EL 14/2014

9/14 Jesenice W+K+N obnova vodovodních armatur

 • 3.1. 2013 doručen IZ společností RAVOS
 • 15.2. 2013 provozovatel dodal nabídku realizace
 • Dne 7.3. 2013 vedení představenstva rozhodlo o vyčkání na další kroky Města Jesenice v přípravě rekonstrukce ulic
 • 17.1. 2014 sesmluvněna realizace s RAVOS
 • 5.3. 2014 předána dokončená stavba
 • Akce ukončena a zařazena do majetkové evidence protokolem EL 4/2014

10/14 Jesenice Školní + sídliště

 • 15.3. 2013 doručen IZ společností RAVOS
 • vedení představenstva rozhodlo o vyčkání na další kroky Města Jesenice v přípravě rekonstrukce sídliště
 • dle výsledku poptávky je zhotovitelem akce společnost RAVOS
 • podpis SOD dne 3.4.
 • realizace poběží v termínu 4,5/2014
 • obnova vodovodních armatur předána k provozu, do září bude doplněno osazení poklopů RŠ
 • proběhla fakturace díla bez poklopů RŠ
 • Akce vodovodu ukončena a zařazena do majetkové evidence protokolem EL 8/2014
 • Proběhla instalace a fakturace poklopů RŠ
 • Obnova šachet ukončena a zařazena do majetkové evidence protokolem EL 6/2015

11/14 Jesenice ÚV

 • 30.1. 2014 doručen návrh na zřízení ÚV společností RAVOS
 • Akce dne 28.4. schválena valnou hromadou do Plánu VHIV 2014
 • Vedením představenstva schválena nabídka společnosti Uniservis na zajištění úprav elektroinstalace
 • Úpravy elektroinstalace provedeny a vyúčtovány
 • nabídka a návrh SOD společnosti EUROWATER na zajištění dodávky linky ÚV schválena představenstvem s podmínkou dořešení odpadního potrubí z VDJ
 • Provozovatel doručil PD pro armaturní komoru a přípojku kanalizace dne 14.7.
 • Dne 5.11. vydán územní souhlas pro kanal přípojku, kancelář VSOR zajistila podání žádosti o ÚS
 • Dne 19.11. předáno staveniště kanalizační přípojky zhotoviteli spol TOMAN, která byla vybrána představenstvem dle nabídek
 • Dne 7.11. objednána rekonstrukce AK v horním VDJ pro umístění ÚV u spol RAVOS
 • Dne 13.11. podepsána SOD na dodávku linky ÚV se spol Eurowater
 • Realizace kanal přípojky dokončena, vyfakturována a zařazena do majetkové evidence protokolem EL 3/2015
 • Linka ÚV je namontována a spol Eurowater provádí spuštění zařízení
 • Dokončena rekonstrukce prostor spol RAVOS
 • Linka ÚV spuštěna po ověření hodnot vzorku upravené vody
 • Všechny části akce budou zařazeny do majetkové evidence protokolem EL 9/2015

12/14 Jesenice V Jamce přeložka odlehčovací stoky

 • 3.10. 2013 doručena zpráva o stavu odlehčovací stoky společností RAVOS
 • Dle poptání a vyjednávání bylo zpracování PD zadáno společnosti SWECO dne 30.12. 2013
 • IČ zajišťuje kancelář VSOR
 • 21.2. 2014 předána pracovní verze DUR od projektanta k vyjádřením
 • provedeno zaměření dna zatrubnění v místě připojení nového odlehčení společností 3G za přítomnosti projektanta
 • Poptaná sanace stávajícího odlehčení byla představenstvem posouzena ale nezvolena, byla schválena varianta úplné přeložky odlehčení
 • 9.4. předána DUR
 • 27.5. Podána žádost o ÚR s chybějícím souhlasem SPÚ
 • 11.8. konečně SPÚ doručil SML budoucí na VB a tím byla žádost o ÚŘ kompletní
 • 9.9. zahájeno ÚŘ a dne 23.10. vydáno
 • Podána žádost o souhlas dle §15 SZ pro stavební řízení
 • vyhotovení DSP
 • žádost o SP
 • akce zařazena do Plánu VHIV roku 2015

13/14 Branov obnova přívodního řadu

 • v březnu 2012 vyhotoven IZ Ing. Rieglem
 • PD vyhotovil RAVOS v prosinci 2012
 • společnost RAVOS zajistila vydání ÚR a SP dne 4.9. 2013
 • dle jednání s panem starostou bylo PŘ vypsáno pro zajištění realizace akce v roce 2014
 • porovnání cenové nabídky technologie Berstlining, ovšem spol PATOK uvedla zavádějící technické podmínky
 • dle PŘ a rozhodnutí představenstva byla 26.6.podepsána SOD se spol ESTA
 • TDS bude vykonávat pan Kodeš
  • ESTA požaduje změnu technologie pokládky potrubí
  • 14.8. předáno staveniště a dohodnuta možná změna technologie v úseku lesa
  • 6.10. proběhlo propojení nového přivaděče a zprovozněn po úspěšné tlakové zkoušce
  • Proběhla fakturace stavby
  • Proběhlo předání dokladů k dokončenému dílu ke sesmluvněnému termínu dokončení 17.10.
  • 3.2. 2015 vydán kolaudační souhlas
  • akce bude zařazena do majetkové evidence protokolem EL 8/2015

14/14 Lhota p/D obnova vodovodu

 • v březnu 2012 vyhotoven IZ Ing. Rieglem
 • dle poptávky je vyhotovení PD a IČ zadáno společnosti RAVOS
 • DSP vyhotovena v termínu 8/2013
 • Dne 2.1. 2014 společnost RAVOS podala žádost o ÚR
 • dle rekapitulace RN Plánu VHIV 2014 a průběhu IČ posunuta realizace na 2015 jako náhradník
 • 19.2. vydáno ÚR
 • 3.7. vydáno SP
 • akce bude zařazena do realizace v následujících letech

15/14 Ra ÚV Studánky sadové úpravy

 • v září 2013 oznámen stav stromů v areálu provozovatelem
 • dle poptání vybrána společnost ARBOREA pro zhotovení PD
 • PD předána v listopadu 2013
 • Dle poptání vybrána společnost ARBOREA pro realizaci sadových úprav s dokončením 15.5.
 • Dne 21.3. pravomocné povolení ke kácení dřevin
 • V dubnu proběhla výsadba dřevin, v květnu úklid a zálivka, akce ukončena a dofakturována s méněpracemi
 • Zařazení díla do majetku dle vyjádření auditora
 • provedení následné péče o vysazené dřeviny provede společnost Arborea dle rozhodnutí představenstva
 • 7.11. vystavena faktura za provedení následné péče - zálivky
 • Reklamován jeden uschlý strom a 3 chybějící ochrany proti okusu
 • Akce dokončena a zařazena do majetkové evidence protokolem č. 15 /2014

16/14 Přílepy – Nouzov výtlak 85m

 • 23.6. 2014 schválilo představenstvo rozpočet stavby od spol RAVOS
 • Podepsána SOD s termínem výstavby 11.8. až 10.10. 2014
 • Uzavřena SML o změně stavebníka
 • 11.7. oznámena na OŽP MěÚ Ra změna stavebníka
 • 4.8. protokolárně předáno staveniště
 • Dílo fyzicky dokončeno
 • Předány doklady k dokončenému dílu
 • 2.2. 2015 vydán kolaudační souhlas
 • Akce zařazena do majetkové evidence protokolem č. 1 /2015

Dokončení akcí VHIV z roku 2013

13/13 Kalivody ÚV

 • Do 31.12. 2013 platí výjimka pro dodávku pitné vody s vyšším obsahem dusičnanů
 • 4.4. zadáno zhotovení DSP na přípojku NN a elektroinstalaci VDJ u společnosti UNISERVIS s dodávkou do 4.7.
 • Objednána telemetrie u společnosti Conel s dodávkou květen 2013 a doplnění o stožárové antény s přenosem dat
 • Telemetrie zprovozněna a vyfakturována dne 17.6., zařazeno protokolem 13/2013
 • Provozovatel vyzván ke spolupráci o návrhu ÚV
 • Přípojka NN povolena územním souhlasem a dle výběru objednáno zhotovení u společnosti Uniservis-Hašek dne 22.8.
 • Akce přípojky NN a elektroinstalace ukončena a zařazena do HIM protokolem 22/2013
 • Dne 22.8. objednána PD technologie ÚV+ odpad u RAVOS
 • čerpadla od Grundfos jsou dodána a instalována provozovatelem
 • Dne 26.11. 2013 zprovozněna linka ÚV od EUROWATER, přípravu pro osazení provedl RAVOS
 • 24.2. 2014 podána žádost o ÚR společností RAVOS
 • dne 5.12.2013 sdružení doručena PD od RAVOS
 • Čerpadla a linka ÚV předány do provozu a zařazeny do majetkové evidence protokolem EL 7 /2014 od ledna 2014
 • Dne 8.4. 2014 bylo vydáno ÚR
 • Dne 22.8. bylo vydáno SP
 • Představenstvo schválilo nabídku spol RAVOS na zajištění prací ke kompletaci ÚV
 • Proběhla fakturace stavby dle sesmluvněné nabídky
 • Proběhne předání dokladů k dokončenému dílu
 • Spol RAVOS požádá o vydání kolaudačního souhlasu
 • akce bude zařazena do majetkové evidence

Vypracovala: Ing. Věra Čermáková

22.6. 2015